Dinasti Tang mencapai kejayaan pada masa kekuasaan?

Dinasti Tang mencapai kejayaan pada masa kekuasaan?

Dinasti Tang mencapai kejayaan pada masa kekuasaan?

  1. Li Shih Min
  2. Shih Huang Ti
  3. Han Wu Ti
  4. Chao Kuang Yin
  5. Le Ming Shun

Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: A. Li Shih Min.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button